Analýzy Január 2024

Analýza vzniku a zániku firiem v roku 2023

Inflačný rok 2023 po dvoch ekonomicky optimistických rokoch nakoniec doľahol na firmy a živnostníkov a počet zaniknutých firiem dosiahol najvyššie čísla od roku 2018. Pri živnostiach je to dokonca z pohľadu zánikov najhorší rok. Pri analyzovaní sme museli vylúčiť 8. apríl 2022 a rovnako mesiac november, pretože 8. apríla 2022 a v novembri 2021 prebehol administratívny výmaz spoločností. 

Kým v rokoch 2021 a 2022 zaniklo približne 3 300 spoločností ročne (s administratívnym výmazom vyše 15-tisíc a 6 286), tak v roku 2023 to bolo vyše 4 600 spoločností (so zarátaním novembra by to bolo vyše 5-tisíc). Aj napriek vyššiemu množstvu zaniknutých firiem vzrástol počet vzniknutých firiem, a to na 21 851. Na porovnanie v roku 2021 vzniklo 19 662 firiem a v roku 2022 išlo o 20 383 firiem.

Počet vzniknutých a zaniknutých spoločností 

*V analýze berieme do úvahy 6 právnych foriem (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť).

Kľúčové zistenia: 

  • V roku 2023 zaniklo na Slovensku celkovo 5 078 firiem (bez zarátania zánikov v novembri 4 664) a vzniklo 21 851 firiem. Zároveň bolo založených vyše 54-tisíc živností, zaniklo ich vyše 52-tisíc, najviac za posledných 8 rokov.
  • Najviac  firiem zaniklo z odvetví stavebníctva (593), veľkoobchodu (501) a maloobchodu (455). Zániky v odvetví stavebníctva medziročne narástli o 75 %. Naopak najviac spoločností vzniklo v sektore maloobchodu (3 913), služieb (3 049) a stavebníctva (2 702). Najrýchlejší medziročný rast vznikov zaznamenal maloobchod, a to o 284 %.
  • Najviac živností vzniklo v odvetví stavebníctva (15 319), služieb (7 421) a maloobchodu (4 002). V daných odvetviach ich aj najviac zaniklo. V stavebníctve zaniklo 14 650 živností, v službách 5 019 a v maloobchode 4 104 živností. Najvyšší medziročný nárast zaniknutých živností dosiahlo práve stavebníctvo, a to o 42 %. 
  • Zaujímavosťou je, že rekordné množstvo živností vzniklo aj zaniklo v oblasti projektovania a inžinieringu. Dôvodom bude pravdepodobne spustenie žiadostí o obnovu domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

Jednou z dlhodobých povinností, ktoré si niektoré spoločnosti neplnili, bolo prevedenie menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro. Aj na základe tohto sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodovalo, ktoré spoločnosti z Obchodného registra vymaže. Z registra bolo v novembri 2021 vymazaných približne 12-tisíc spoločností, avšak po sťažnostiach bolo približne 900 z nich znovu zapísaných do registra.   

Rovnako ako v minuloročnej analýze nebudeme v prípade zánikov spoločností počítať v jednotlivých rokoch s mesiacom november kvôli konzistentnosti.

V prípade zánikov spoločností je výnimkou okrem spomínaného novembra 2021 aj 8. apríl 2022, keď bolo z Obchodného registra SR vymazaných 2 602 spoločností, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladal sa ich zánik. Celkovo tak v apríli zaniklo 2 877 spoločností.

V roku 2024 bude znova „legislatívne“ ovplyvnený zánik spoločností, keďže sa opätovne zaviedla obdoba daňových licencií z minulosti, keď aj ekonomicky neaktívne firmy platia minimálnu daň. Z toho dôvodu bude pravdepodobne veľké množstvo neaktívnych firiem zrušených a počet zánikov narastie. 

Mesačný vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých spoločností 

Najviac firiem vzniklo v odvetví maloobchodu

Najviac spoločností v roku 2023 vzniklo v odvetví maloobchodu, a to vyše 3 900 spoločností. Medziročne vznik firiem v tomto odvetví rástol skoro štvornásobne – z 1 019 vzniknutých podnikov v roku 2022. 

Druhým v poradí bolo odvetvie služieb, v ktorom v roku 2023 začalo podnikať 3 409 firiem a medziročne tak počet založených spoločností narástol o 27 %. Tretím odvetvím bolo stavebníctvo, v ktorom za posledných 5 rokov vzniklo najmenej podnikov a medziročne počet vzniknutých firiem klesol o 6 % na 2 702.

Rok 2023 mal negatívny dopad aj na vzniky spoločností v oblasti reklamy alebo cestovného ruchu a gastra. V daných prípadoch počet vzniknutých podnikov klesol o 22 % a o 27 %. Pravdepodobne kvôli zamrznutému realitnému trhu a v dôsledku zvyšovania úrokových sadzieb v bankách vzniklo menej spoločností aj v odvetví nehnuteľností a sprostredkovania. V prvom prípade klesol počet vzniknutých firiem z 1 389 na 1 113 a v druhom prípade zo 676 na 250. Percentuálne najväčší pokles zaznamenal veľkoobchod, a to z 508 vzniknutých spoločností v roku 2022 na 47 o rok neskôr. 

Odvetvie20192020202120222023Medz. rast
Maloobchod1 5401 4021 3211 0193 913284 %
Služby2 7622 3132 8752 6923 40927 %
Stavebníctvo3 0552 9042 8062 8702 702-6 %
Právo, poradenstvo a účtovníctvo1 8211 7111 8831 9642 1178 %
Informačné technológie1 1701 1471 3191 4571 60010 %
Nehnuteľnosti1 1971 2611 3821 3891 113-20 %
Cestovný ruch a gastro1 6061 2961 1161 217892-27 %
Doprava a logistika923847753878855-3 %
Reklama608503609702549-22 %
Média, vydavateľstvá a kultúra35925825736253748 %
Odvetvia s najvyšším počtom vzniknutých podnikov

Stavebníctvo dopláca na zamrznutý realitný trh

Počty zaniknutých firiem rástli v skoro všetkých oblastiach s výnimkou odvetví energia a ťažba, verejná správa a zdravotníctvo. Najvyšší absolútny počet zaniknutých podnikov malo odvetvie stavebníctva, v ktorom zániky podrástli medziročne o 75 % na 593 podnikov. Druhým v poradí bol veľkoobchod s 501 zaniknutými firmami a tretím maloobchod so 455 zaniknutými spoločnosťami. V prípade cestovného ruchu, sprostredkovania a nehnuteľností nielenže vznikalo medziročne menej spoločností, ale vo väčšej miere aj zanikali. V cestovnom ruchu a gastre zaniklo 336 spoločností, čo je o 70 % viac ako v roku 2022, a v odvetví sprostredkovania a nehnuteľností stúpol počet zaniknutých firiem zhodne o 33 %. V prvom prípade zaniklo 288 firiem a v druhom 273.  

Odvetvie20192020202120222023Medz. rast
Stavebníctvo41435230933959375 %
Veľkoobchod4994983744695017 %
Maloobchod44141532834945530 %
Služby25229725924240467 %
Právo, poradenstvo a účtovníctvo33036231526535935 %
Cestovný ruch a gastro19020318719833670 %
Sprostredkovanie27625020121628833 %
Doprava a logistika18017814820528238 %
Nehnuteľnosti22223726720627333 %
Informačné technológie11112614111116246 %
Odvetvia s najvyšším počtom zaniknutých podnikov

V roku 2023 zaniklo doteraz najviac živností

V roku 2023 zaniklo na Slovensku doteraz najviac živností, a to vyše 52-tisíc. Naopak počet vzniknutých živnostístagnoval a bol mierne nižší ako v roku 2022 a 2021. V roku 2023 napokon vzniklo necelých 55-tisíc živností. Musíme však upozorniť na fakt, že nie je možné oddeliť prerušenie, resp. zrušenie živnosti a následné obnovenie. Mnoho sezónnych živnostníkov v gastre alebo stavebníctve po sezóne preruší alebo zruší živnosť kvôli daňovo-odvodovej optimalizácii a následne ju v ďalšom roku opäť obnoví. 

Počet vzniknutých a zaniknutých živností 

Najviac živností zaniklo ku koncu roka 2023, skoro 6-tisíc. Zároveň je na mesačnej báze viditeľný trend nižšieho vzniku nových živností na konci jednotlivých rokov. 

Vznik a zánik živností v priebehu mesiacov

Tak ako po minulé roky, aj tento rok vzniklo najviac živností v odvetví stavebníctva (15 319), a to v skoro rovnakom počte ako vlani. Druhým odvetvím v poradí, v ktorom vzniklo najviac živností – aj keď medziročne o 3 % menej, bolo odvetvie služieb. Tretím bol maloobchod, v ktorom vzniklo vyše 4-tisíc živností, čo je o štvrtinu viac ako v roku 2022. Zaujímavosťou je skoro trojnásobný rast živností v rámci projektovania a inžinieringu. Väčšina vznikla v rámci ekonomickej činnosti „Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo“. Rast je pravdepodobne spôsobený spustením výzvy Obnov dom v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. K žiadosti je potrebné doložiť energetickú úsporu na dome energetickým certifikátom, ktorý vypracúvajú práve odborníci zo spomínaného odvetvia. Zároveň môže byť rast spôsobený aj stúpaním ceny energií, pretože firmy investovali viac do riešení, ktoré prinesú energetické úspory. 

Paradoxne je projektovanie a inžiniering aj v rámci zaniknutých firiem odvetvím, v ktorom zániky podrástli trojnásobne, a to na vyše 1 300 živností. 

Odvetvie20192020202120222023Medz. rast
Stavebníctvo11 37711 65316 51215 36215 3190 %
Služby4 8555 7657 7457 6667 421-3 %
Maloobchod2 7852 9743 7373 2124 00225 %
Doprava a logistika2 6893 0004 0544 1353 891-6 %
Financie3 0613 7813 2943 2912 948-10 %
Kovovýroba ahutníctvo3 0892 4663 1833 3112 908-12 %
Cestovný ruch agastro2 3502 4361 8582 3462 67714 %
Projektovanie ainžiniering7557358769482 662181 %
Právo, poradenstvo aúčtovníctvo1 5471 4191 4711 5122 18244 %
Reklama1 0449461 0531 1621 77553 %
Odvetvia snajvyšším počtom vzniknutých živností

Na nepriaznivú situáciu na realitnom trhu doplatili aj živnostníci. V stavebníctve v roku 2023 zaniklo najviac živností, a to 14 650. Medziročne ich množstvo narástlo o 42 %. Na strane druhej sa počet zaniknutých živností v sprostredkovaní, financiách či odvetví nehnuteľností zásadne nezvýšil. 

Druhým odvetvím v poradí sú služby s vyše 5-tisíc zaniknutými živnosťami. Tretím v poradí je maloobchod, v ktorom zaniklo 4 104 živností.

Odvetvie20192020202120222023Medz. rast
Stavebníctvo8 4297 8628 49010 31614 65042 %
Služby3 4133 0923 3803 9945 01926 %
Maloobchod4 3693 2013 8543 4594 10419 %
Kovovýroba ahutníctvo2 6972 3982 3492 8193 72332 %
Doprava a logistika2 4631 9192 4952 8283 63028 %
Financie4 6122 9603 1502 8942 689-7 %
Poľnohospodárstvo alesníctvo1 7861 5641 4531 6822 30037 %
Vývoj a testovanie1 4271 5251 6022 0302 24010 %
Cestovný ruch agastro1 7901 3871 5981 5171 93127 %
Sprostredkovanie2 1411 7091 8501 6391 582-3 %
Odvetvia s najvyšším počtom zaniknutých živností
Martin Lindák
Martin Lindák Finančný analytik
martin.lindak@finstat.sk