Analýzy Máj 2020

Analýza schopnosti slovenských firiem splatiť svoje záväzky z dosiahnutej EBITDA

Pandémia korona vírusu má veľký dopad na schopnosť slovenských spoločností splácať svoje záväzky. V rámci opatrení na pomoc podnikateľom si malé a stredné podniky môžu požiadať o odklad splátok úveru až na deväť mesiacov. Avšak schopnosť splácať ostatné záväzky môže byť oslabená.

Pomer Záväzky/EBITDA je ukazovateľ, ktorý vyjadruje, akú dobu v rokoch by firma potrebovala na splatenie záväzkov zo svojho zisku pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou. Tento ukazovateľ, nazývaný aj tokové zadlženie (ang. flow debt indicator), meria schopnosť firmy splatiť svoje dlhodobé aj krátkodobé záväzky vrátane záväzkov z obchodného styku a dlhov. Vysoký výsledok tohto ukazovateľa môže indikovať veľkú zaťaženosť záväzkov a dlhšiu schopnosť splácania. V prípade, ak firma dosahuje záporný výsledok tohto ukazovateľa, jej EBITDA je záporná a nedokáže splatiť svoje záväzky. V niekoľkých ojedinelých prípadoch je výsledok záporný aj z dôvodu záporných záväzkov. Výsledok medzi 0 až 1 predstavuje vyššiu EBITDA, než sú Záväzky a schopnosť splatiť záväzky spoločnosti zo svojho zisku pre úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciu okamžite.

Na rozdiel od pomerových ukazovateľov Dlh/EBITDA alebo Čistý dlh/EBITDA, tento ukazovateľ berie do úvahy aj spomínané záväzky z obchodného styku.

Vo FinState sme sa pozreli na pomer ukazovateľa Záväzky/EBITDA slovenských odvetví za rok 2018, čo nám ukáže schopnosť jednotlivých odvetví splácať svoje záväzky z EBITDA pred korona krízou. Pre túto analýzu pomerového ukazovateľa Záväzky/EBITDA berieme do úvahy finančné výkazy za rok 2018, keďže účtovné závierky slovenských spoločností za rok 2019 ešte nie sú zverejnené za všetky firmy.

Zaujímavé zistenia:

  • Najrýchlejšie dokáže splatiť celkové záväzky zo svojej EBITDA 70% firiem v odvetví Hazard, už v priebehu približne 1 a pol roka.
  • Najväčší podiel firiem s kladným výsledkom ukazovateľa Záväzky/EBITDA je v odvetví Zdravotníctvo, až 87% firiem. Zvyšných 13% firiem dosahuje záporný výsledok tohto ukazovateľa a nedokázalo by splatiť svoje záväzky z EBITDA.
  • Najviac zaťažené odvetvie záväzkami je odvetvie Nehnuteľnosti, kde by 68% firiem splácalo svoje záväzky viac ako 12 rokov. 
  • Jedno z najviac zasiahnutých odvetví krízou spôsobenou korona vírusom je odvetvie Cestovný ruch a gastro. Až 44% firiem v tomto odvetví dosahuje záporný výsledok sledovaného ukazovateľa, čo je najviac zo všetkých odvetví a nedokázalo by splatiť svoje záväzky z EBITDA.

Z celkového počtu firiem, ktoré zverejnili svoju účtovú závierku za rok 2018 v počte 219 770 firiem, sme v rámci našej analýzy vylúčili nasledovné spoločnosti: spoločnosti s nulovými záväzkami a súčasne nulovou EBITDA, spoločnosti so zápornými záväzkami a súčasne zápornou EBITDA, spoločnosti s nenulovými záväzkami, ale nulovou EBITDA a spoločnosti s nenulovou EBITDA, ale nulovými záväzkami.

Vylúčením týchto spoločností sme predišli mylnému výsledku ukazovateľa, ktorý by dával zlú ekonomickú interpretáciu. Podiel takto vylúčených spoločnosti predstavuje spolu 12% z celkového počtu spoločností. Našu analýzu sme po vylúčení týchto spoločnosti vykonali na počte firiem 193 492.

V našej analýze sme najskôr prepočítali celkový ukazovateľ Záväzky/EBITDA (viď graf Celkový pomerový ukazovateľ Záväzky/EBITDA za rok 2018) a v druhej časti sme výpočet tohto ukazovateľa rozdelili na kladný a záporný výsledok (viď graf Rozdelený pomerový ukazovateľ Záväzky/EBITDA za rok 2018), kedy má firma zápornú EBITDA, alebo v niekoľkých prípadoch záporné záväzky.

Celkový pomerový ukazovateľ Záväzky/EBITDA nám ukazuje, že najviac zaťažené odvetvie záväzkami, sú Služby. Toto odvetvie by potrebovalo viac ako 49 rokov na splatenie celkových záväzkov zo svojej EBITDA. Veľký podiel na tomto výsledku má záporná EBITDA spoločnosti Debitum, a.s. vo výške -149 miliónov eur. Druhý graf nám ukazuje, že keď rozdelíme tento pomerový ukazovateľ na kladný a záporný výsledok, odvetvie Služby dosahuje omnoho priaznivejší výsledok a 68% firiem z tohto odvetvia s kladným výsledkom by splatilo svoje záväzky za vyše 5 rokov. Zvyšných 32% firiem dosahuje záporný výsledok a nedokázalo by splatiť svoje záväzky z EBITDA.

Zdravotníctvo predstavuje odvetvie s najväčším podielom firiem s kladným výsledkom pomerového ukazovateľa Záväzky/EBITDA, až 87% firiem v tomto odvetví. Celkový výsledok tohto ukazovateľa za odvetvie Zdravotníctvo v prvom grafe hovorí o schopnosti splatiť svoje záväzky z EBITDA za obdobie 4 rokov.

Najmenší podiel firiem s kladným výsledkom tohto ukazovateľa je v rámci odvetvia Cestovný ruch a gastro, 56%, a svoje záväzky by dokázali splatiť zo svojej EBITDA v priebehu necelých 8 rokov. Znamená to, že až 44% firiem v tomto odvetví má záporný výsledok pomerového ukazovateľa Záväzky/EBITDA spôsobený prevažne negatívnou EBITDA, takže svoje záväzky by z EBITDA nedokázali splácať. Zároveň je toto odvetvie aktuálne jedno z najviac zasiahnutých korona krízou.

Najlepší výsledok celkového pomerového ukazovateľa Záväzky/EBITDA dosahuje odvetvie Hazard. 70% firiem z tohto odvetvia dosahuje kladný výsledok sledovaného ukazovateľa a svoje záväzky by dokázalo splatiť za približne 1 a pol roka. Znamená to, že firmy v tomto odvetví dosahujú vysokú EBITDA ku svojím záväzkom a významnými spoločnosťami v tomto odvetví sú N I K É , spol. s r.o., SLOV-MATIC, spol. s r.o., FORTUNA SK, a.s. a TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Najhorší výsledok sledovaného ukazovateľa v druhom grafe dosahuje odvetvie Nehnuteľnosti a doba splatenia záväzkov z dosiahnutej EBITDA by 68% spoločnostiam v tomto odvetvi trvala vyše 12 rokov. Zvyšných 32% firiem dosahuje záporný výsledok sledovaného ukazovateľa opäť hlavne kvôli zápornej EBITDA. Firmy v tomto odvetví sú významne zaťažené záväzkami hlavne dlhodobého charakteru.

Monika Hrnčárová
Monika Hrnčárová Dátová analytička
monika.hrncarova@finstat.sk