Analýzy Január 2023

Analýza vzniku a zániku firiem v roku 2022

Pandémia nenarušila vzniky a zániky v gastre, štatistiky opäť ovplyvnil výmaz spoločností

Celkový počet vzniknutých podnikov sa v roku 2022 markantne neodlišoval od počtu vzniknutých podnikov v predchádzajúcich rokoch. Podobne je na tom aj počet zaniknutých spoločností, ak nerátame administratívny výmaz podnikov z novembra 2021 a z 8. apríla 2022. Počet vzniknutých a zaniknutých podnikov sa výrazne nelíšil ani oproti pandemickým rokom 2020 a 2021.

Kým v roku 2021 zaniklo 15 327 podnikov (bez administratívneho výmazu 3 365), tak v roku 2022 zaniklo 6 369 spoločností (bez administratívneho výmazu 3 767). Zatiaľ čo v roku 2021 vzniklo 19 662 spoločností, v roku 2022 išlo o 20 374 spoločností.

Počet vzniknutých a zaniknutých firiem (ročne)

*V analýze berieme do úvahy 6 právnych foriem (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť).

Kľúčové zistenia: 

  • V roku 2022 nevzniklo zásadne viac spoločností ako v predchádzajúcich šiestich rokoch. Z hľadiska zaniknutých podnikov bola situácia rovnaká, ak neberieme do úvahy výmaz spoločností k 8. aprílu 2022. 
  • Najviac podnikov vzniklo v odvetví služieb, stavebníctva a tiež práva, poradenstva a účtovníctva. Naopak, najviac ich zaniklo v maloobchodeveľkoobchode a stavebníctve. Zaujímavý nárast počtu vzniknutých spoločností nastal v odvetviach reklama, spracovanie dreva a výroba papiera, ale aj kovovýroba a hutníctvo. Dôvodom, v prípade posledných dvoch spomínaných, bol pravdepodobne rastúci dopyt a rastúca cena produktov daných odvetví.
  • Rok 2022 bol pre živnosti druhým najsilnejším rokom. Vzniklo viac ako 54-tisíc živností. Zároveň však zaniklo45,4-tisíca živností, čo je od roku 2013 najvyšší počet. K výraznému prepadu v založených živnostiach došlo v odvetví financií, konkrétne v prípade agentov a maklérov. Okrem toho sa prejavujú dozvuky pandémie, keďže klesá počet novozaložených živností v oblasti generálneho čistenia budov a stúpa počet zaniknutých živností. 
  • Paradoxne, pandémia nemala silnejší vplyv na vznik a zánik živností v odvetví cestovného ruchu a gastra.

Jednou z dlhodobých povinností, ktoré si niektoré spoločnosti neplnili, bolo prevedenie menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro. Aj na základe tohto sa Ministerstvo spravodlivosti rozhodovalo, ktoré spoločnosti z Obchodného registra vymaže. Ministerstvo od marca 2021 uvádzalo spoločnosti určené na výmaz v Obchodnom vestníku. Napriek tomu sa po výmaze 12-tisíc spoločností v novembri minulého roka majitelia niektorých spoločností sťažovali, že im boli zrušené aktívne spoločnosti. Ministerstvo umožnilo spoločnostiam zapísať sa opäť do registra prostredníctvom novely zákona. Spravilo tak približne 900 spoločností.  

Rovnako ako v minuloročnej analýze, nebudeme v prípade zánikov spoločností počítať v jednotlivých rokoch s mesiacom november, keďže v tomto mesiaci prebehol v roku 2021 výmaz približne 12-tisíc spoločností.

Z pohľadu mesačných dát v rámci vznikov spoločností nezaznamenávame výraznejšie odchýlky. V prípade zánikov spoločností je výnimkou okrem spomínaného novembra 2021 aj 8. apríl 2022, keď sa z Obchodného registra SR vymazalo 2 602 spoločností, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladal sa ich zánik. Celkovo tak v apríli zaniklo 2 877 spoločností. 

Počet vzniknutých a zaniknutých firiem (mesačne)

Najviac podnikov vzniklo v odvetví služieb 

Najviac podnikov vzniklo v roku 2022 v odvetví služieb (3 224), stavebníctva (2 456) a v odvetví práva, poradenstva a účtovníctva (1 830). Napriek tomu ide v prípade stavebníctva o 11 % pokles a v prípade práva, poradenstva a účtovníctva o pokles 5 % medziročne. 

OdvetviePočet
Služby3 224
Stavebníctvo2 456
Právo, poradenstvo a účtovníctvo1 830
Nehnuteľnosti1 507
Informačné technológie1 367
Cestovný ruch a gastro1 130
Doprava a logistika983
Reklama931
Kovovýroba a hutníctvo667
Financie533
Odvetvia s najväčším počtom vzniknutých podnikov (2022)

Výrazne viac podnikov vzniklo v odvetví reklamy (931; nárast o 45 %), kovovýroby a hutníctva (667; nárast o 76 %) a v odvetví spracovania dreva a výroby papiera (524; nárast o 88 %). Dôvodom nárastu v posledných dvoch odvetviach bude pravdepodobne zvýšenie dopytu a ceny dreva či výrobkov zo železa a ocele. Zásadný pokles v počte vzniknutých spoločností nastal v prípade maloobchodu – v roku 2021 vzniklo 1 289 podnikov a v roku 2022 len 284 podnikov.  

V odvetví cestovného ruchu a gastra, ktoré bolo osobitne zasiahnuté v roku 2020 a 2021 pandémiou, vzniklo len mierne viac podnikov. V roku 2022 vzniklo 1 130 spoločností, zatiaľ čo v pandemickom roku 2021 vzniklo 1 076 firiem.

Najviac podnikov zaniklo opäť v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu

Ak vylúčime z každého roka november a z minulého roka 8. apríl, keď došlo k administratívnym výmazom spoločností, ktoré sme už spomínali, tak najviac podnikov v roku 2022 zaniklo v odvetví veľkoobchodu (492, nárast o 27 %), maloobchodu (355, nárast o 8 %) a stavebníctva (344, nárast o 10 %).

OdvetviePočet
Veľkoobchod492
Maloobchod355
Stavebníctvo344
Právo, poradenstvo a účtovníctvo267
Služby246
Sprostredkovanie224
Doprava a logistika212
Nehnuteľnosti210
Cestovný ruch a gastro200
Informačné technológie115
Odvetvia s najvyšším počtom zaniknutých podnikov (2022)

V odvetví veľkoobchodu zaniklo najviac firiem v rámci činnosti nešpecializovaný veľkoobchod (321) a v prípade maloobchodu išlo najmä o nárast počtu zaniknutých spoločností v rámci ostatného maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (113). V zvyšných činnostiach maloobchodu bol nárast zánikov spoločností rovnomerne rozložený. V stavebníctve zanikali firmy podnikajúce najmä v ostatných stavebných kompletizačných a dokončovacích prácach (112) a vo výstavbe obytných a neobytných budov i. n. (76).

Minulý rok bol druhým najsilnejším rokom pre živnosti

V roku 2022 vzniklo viac ako 54-tisíc živností, čo je druhý najúspešnejší rok z pohľadu vzniku živností. Úspešnejší bol len rok 2021, v ktorom bol celkový počet založených živností skoro 56-tisíc. Naopak, zaniklo približne 45,4-tisíca živností, čo je od roku 2013, v ktorom zaniklo necelých 49-tisíc živností, najvyšší počet. Najviac živností počas roka zaniklo v septembri (4 228).

Vznik a zánik živností po mesiacoch

Najviac živností vzniklo v odvetví stavebníctva. Avšak kým v roku 2021 vzniklo v stavebníctve 16 456 živností, tak v roku 2022 bolo založených 15 040 živností. Druhým v poradí je odvetvie služieb. V roku 2022 vzniklo v danom sektore 7 423 živností, čo je doteraz druhý najsilnejší rok. Rekordným bol rok 2021, počas ktorého bolo založených 7 735 živností. Na treťom mieste je odvetvie doprava a logistika, v ktorom vzniklo 3 863 živností. Oproti roku 2021 je to o 210 živností menej. 

OdvetviePočet
Stavebníctvo15 040
Služby7 423
Doprava a logistika3 863
Vývoj a testovanie3 560
Maloobchod3 151
Kovovýroba a hutníctvo3 098
Financie2 799
Cestovný ruch a gastro2 233
Informačné technológie1 915
Poľnohospodárstvo a lesníctvo1 557
Odvetvia, v ktorých vzniklo najviac živností v roku 2022

Najviac zaniknutých živností pôsobilo v stavebníctve (12 362), pričom ich počet sa medziročne zvýšil o 2 977. Druhým v poradí bolo odvetvie služieb, v ktorom zaniklo 4 287 živností, čo je o 717 viac ako rok predtým. Tretím je maloobchod, v ktorom zaniklo 3 598 živností, avšak medziročne sa počet zaniknutých živností znížil o 383. 

Zároveň musíme upozorniť na to, že niektoré sumárne čísla zaniknutých a vzniknutých spoločností sa aj za minulé roky menili. ŠUSR eviduje posledný vznik a zánik živnosti. Prakticky to znamená, že niektorí sezónni živnostníci (napríklad v stavebníctve či službách) si na konci sezóny zrušia živnosť kvôli daňovo-odvodovej optimalizácii a opäť živnosť založia v ďalšom roku. ŠUSR však eviduje len posledné dátumy týchto udalostí. Napríklad, ak bola živnosť prvýkrát založená v máji 2021, následne zrušená v októbri 2021 a znovu založená v apríli 2022, ŠUSR považuje za jej vznik práve apríl 2022. Takýto živnostník si nezrušil živnosť kvôli tomu, že mu podnikanie nevyšlo, ale zrušil ju kvôli daňovo-odvodovej optimalizácii, preto môže byť celkový obraz skreslený. 

OdvetviePočet
Stavebníctvo12 362
Služby4 287
Maloobchod3 598
Kovovýroba a hutníctvo3 372
Doprava a logistika3 075
Financie2 368
Vývoj a testovanie2 339
Poľnohospodárstvo a lesníctvo2 079
Sprostredkovanie1 691
Cestovný ruch a gastro1 576
Odvetvia, v ktorých zaniklo najviac živností v roku 2022

Spätne po odznení pandemických opatrení sa môžeme pozrieť aj na odvetvia a činnosti, ktoré boli pandémiou najviac zasiahnuté. V odvetví cestovný ruch a gastro nie je viditeľný výraznejší prepad vzniknutých a rast zaniknutých živností. Od roku 2017 vzniká v tomto sektore každoročne viac ako 2 000 živností, výnimkou bol len rok 2021, v ktorom vzniklo 1 857 živností. V roku 2022 už vzniklo 2 233 živností. Podobne sú na tom aj zániky, dokonca od roku 2017 bolo najmenej zaniknutých živností v tomto odvetví práve v roku 2020, a to 1 425 živností. V roku 2022 to bolo 1 576.

Kvôli pandémii došlo k zásadnému nárastu vzniknutých živností v oblasti generálneho čistenia budov. Kým v roku 2019 vzniklo 793 živností v tejto oblasti, tak v roku 2020 to bolo viac ako 1 200 a v roku 2021 viac ako 2 650. Rast sa v roku 2022 zastavil a vzniklo už len 2 003 nových živností. Zároveň narástol počet zaniknutých živností. V roku 2020 ich v danej oblasti zaniklo 472. O rok neskôr 686 a v roku 2022 išlo až o 841 živností.

Zaujímavým je odvetvie financií, v ktorom je badať prepad počtu založených živností v oblasti činnosti poisťovacích agentov a maklérov z 3 903 v roku 2020 a 3 421 v roku 2021 na 2 714 v roku 2022. Paradoxom je, že v roku 2022 zaniklo v tejto činnosti najmenej živností za posledných 5 rokov. Kým v roku 2021 zaniklo 3 144 živností, tak v roku 2022 len 2 217.

Príčinou poklesu vzniku nových živností v prípade agentov a maklérov môže byť nepriaznivý vývoj trhov v roku 2022 a znížený dopyt po investovaní. 

V posledných rokoch dochádza aj k výraznému rastu založených živností v odvetví vývoja a testovania. Kým v roku 2013 bolo v danom odvetví založených 695 živností, tak v minulom roku išlo o rekordných 3 560 živností.

Martin Lindák
Martin Lindák Finančný analytik
martin.lindak@finstat.sk