Analýzy December 2022

FinStat skóre – nový model hodnotenia rizika úpadku

Vysokú pravdepodobnosť hroziaceho úpadku vykazuje až 8 % slovenských obchodných spoločností, takmer dve tretiny sú finančne stabilné.

Hľadáte jedno jednoduché číslo, ktoré vám povie, ako sa vášmu konkurentovi, dodávateľovi alebo odberateľovi darí? Či mu hrozí úpadok? Pomoc ponúkajú takzvané skóringové modely, ku ktorým sa ekonómovia na základe dômyselných štatistických algoritmov vedia dopracovať. Vo svete je najznámejšie tzv. Altmanovo Z-skóre, ktoré ešte v 60. rokoch skoncipoval americký profesor Edward Altman. No ukazuje sa, že v slovenských podmienkach ani jeho skóre, ani ďalšie zahraničné modely neprinášajú uspokojivé výsledky.

Naše skóre je najpresnejšie

Preto dátoví analytici FinStatu pripravili vlastný kreditný model – FinStat skóre, ktorý vytvorili na mieru slovenskému podnikateľskému prostrediu. Na základe verejne dostupných informácií FinStat hodnotí finančné zdravie firiem bez toho, aby užívatelia museli podrobne skúmať účtovné závierky alebo analyzovať rôzne zložité pomerové ukazovatele. Naši analytici využili moderné matematicko-štatistické metódy, ktorými otestovali milióny rozličných modelov a vybrali ten najreprezentatívnejší. Vychádza z nasledujúcich indikátorov: celková zadlženosťstupeň samofinancovaniafinančné účty/aktívanávratnosť aktív a doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám. Presnosť FinStat skóre (až 83 %) prevyšuje všetky ostatné skóringové modely, ktoré sú k dispozícii aj na našom webe.

FinStat skóre je nástroj na rýchle ohodnotenie rizika úpadku spoločnosti v nasledujúcom účtovnom období. Jeho hodnota sa pohybuje v intervale od 0 % do 100 %. Čím je vyššia, tým väčšie je riziko úpadku skúmanej firmy. Pre lepšiu orientáciu sme zároveň vytvorili tri pásma, ktoré sa líšia mierou rizika úpadku. Ak je hodnota FinStat skóre nižšia ako 30 %, považujeme spoločnosť za finančne stabilnú. Ak je vyššia ako 70 %, spoločnosť čelí vysokej pravdepodobnosti úpadku. Medzi týmito hraničnými hodnotami sa nachádza šedá zóna.

Rozdelenie firiem v 2021 na základe FinStat skóre

8 % hrozí úpadok

FinStat vypočítal svoje skóre pre všetky spoločnosti, ktoré za účtovný rok 2021 zverejnili potrebné údaje (skoro 245-tisíc podnikov). Vysokú pravdepodobnosť úpadku vykazuje 8 % z nich. Väčšina hospodárila so stratou, čiže nebola schopná z výnosov pokryť všetky náklady. Dobrá správa ale je, že bezmála dve tretiny obchodných spoločností (64 %) možno považovať na základe FinStat skóre za finančne stabilné. Len 28 % firiem sa nachádza v šedej zóne, pričom prevažná väčšina je v jej „lepšej“ polovici.

Nasledujúci graf bližšie predstavuje hodnotenie slovenských firiem na základe FinStat skóre. Každý stĺpec zobrazuje počet firiem v danom rozmedzí hodnôt, napríklad hodnotu skóre od 0 % do 5 % má 75-tisíc spoločností. Ide najmä o firmy (42 %), ktoré nie sú aktívne, a teda ich tržby sú menšie ako 5 000 €. Je to spôsobené tým, že neaktívne firmy sú väčšinou len „udržiavané do zásoby“, a teda im nehrozí úpadok z finančných dôvodov.

Najviac firiem je hodnotených veľmi malou pravdepodobnosťou úpadku. Čím vyššie je FinStat skóre, tým menej firiem je hodnotených vyššou pravdepodobnosťou úpadku, avšak firiem s hodnotením 95 % – 100 % je viac ako v nižších kategóriách, necelých 11-tisíc. 

Zaujímavé je aj hodnotenie firiem v jednotlivých odvetviach. Nasledujúci graf zobrazuje podiel kategórií FinStat skóre, pričom najväčšie zastúpenie finančne stabilných spoločností je vo verejnej správe (88 %), informačných technológiách (80 %), zdravotníctve (77 %), projektovaní a inžinieringu (76 %), ale aj v školstve a vzdelávaní (75 %). Ide najmä o odvetvia, ktoré sú financované z dlhodobých príjmov a nie sú vo veľkej miere ovplyvnené sezónnosťou

Na druhej strane medzi odvetvia s najvyšším podielom firiem s vysokou pravdepodobnosťou úpadku patria: cestovný ruch a gastro (20 %), potravinárstvo (13 %), verejná správa (13 %), maloobchod (12 %) a napokon predaj a údržba vozidiel (10 %). Práve tieto odvetvia sú veľmi ovplyvnené sezónnosťou a ich tržby sú väčšinou tvorené veľkým množstvom platieb nižšej sumy. 

Zaujímavým odvetvím je napríklad automobilový priemysel, ktorý má až 50 % všetkých firiem v šedej zóne. Môže to byť spôsobené tým, že veľké množstvo firiem v tomto odvetví je podmienených veľkým automobilovým závodom. Naopak, verejná správa nemá ani jednu spoločnosť v šedej zóne

Monika Hrnčárová
Monika Hrnčárová Dátová analytička
monika.hrncarova@finstat.sk