Analýzy December 2021

Výmazy z Obchodného registra v roku 2021

Za posledné 3 roky sa priemerný zánik spoločností pohyboval na úrovni približne 5 tisíc spoločností ročne. Priemerne ročne zanikne aj okolo 40 tisíc živnostníkov.

Tomuto trendu sa vymyká rok 2021, kedy bolo z Obchodného registra za posledné 3 mesiace vymazaných viac ako 10 tisíc právnických a viac ako 20 tisíc fyzických osôb. Spôsobilo to prechodné ustanovenie §768s Obchodného zákonníka k úpravám účinným od 1.10.2020, podľa ktorého Registrové súdy v spolupráci s MS SR vymazúvajú z OR SR: osoby, ktoré sa doň už zapisovať nemajú, podniky zahraničných fyzických osôb, osoby, ktoré do likvidácie vstúpili pred októbrom 2016, ale iosoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny základného imania zo slovenskej koruny na euro, či podniky slovenských alebo zahraničných právnických osôb, ktoré do 30.9.2021 nepotvrdili svoje údaje zapísané v OR SR.

Aj keď o možnom výmaze MS SR informovalo a zverejňovalo v predstihu aj zoznam osôb, ktoré budú vymazané, mnohých podnikateľov výmaz z OR SR prekvapil, pretože v rámci svojich spoločností aktívne vykonávajú podnikateľskú činnosť.

FinStat sa v analýze pozrel na štruktúru spoločností vymazaných z OR SR za posledné 3 mesiace 2021 z dôvodu ustanovenia § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka.

Z celkového počtu vymazaných osôb bolo až 67% z nich fyzických osôb. Spomedzi vymazaných fyzických osôb tvorili väčšinu zahraničné fyzické osoby.

Ostatné vymazané subjekty, ktorých bolo viac ako 10 tisíc (33% z vymazaných subjektov) tvorili právnické osoby, a to prevažne s tuzemským vlastníctvom.

Najčastejšie boli vymazané spoločnosti z odvetvia maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie. V týchto odvetviach podnikalo viac ako 41% vymazaných spoločností.

OdvetviePočet vymazaných firiem
Maloobchod1 692
Veľkoobchod1 493
Sprostredkovanie1 069
Stavebníctvo757
Služby520
Cestovný ruch a gastro496
Nehnuteľnosti410
Právo, poradenstvo a účtovníctvo403
Reklama352
Doprava a logistika297
Ostatné2 761
Tabuľka uvádza zoznam desiatich odvetví s najvyšším počtom vymazaných spoločností

 

Diskusie o výmaze firiem z Obchodného registra sa venujú predovšetkým spoločnostiam, ktoré riadne podnikali, avšak kvôli nesplneniu si povinnosti prevodu základného imania na euro boli vymazané. To, či spoločnosti riadne existovali je možné zhodnotiť aj podľa podaných účtovných závierok.

Spomedzi firiem vymazaných z OR SR, z dôvodu ustanovenia § 768s ods. 2, až 73% nikdy nepodalo účtovnú závierku, takže existuje predpoklad, že sa jedná o mŕtve spoločnosti. Oproti tomu však viac ako 12% firiem riadne podalo účtovnú závierku aj za ostatný rok 2020.

Na grafe je možné vidieť počet vymazaných firiem z hľadiska podania ich poslednej účtovnej závierky.

Firmy vymazané z Obchodného registra, ktoré ešte za rok 2020 podali účtovnú závierku generovali v roku 2020 tržby spolu viac ako 27mil. €. Viac ako 200 z nich hospodárilo so ziskom a viac ako 1000 z nich naopak v strate, pričom kumulatívne dosahovali zisk takmer 350tis. €.

Z týchto vymazaných firiem, generovalo najviac tržieb odvetvie Cestovný ruch a gastro, až 17%. Nasledujúca tabuľka zobrazuje desať odvetví, ktorých tržby boli za rok 2020 viac ako 1mil. € a spolu generovali 73% z celkových tržieb vymazaných firiem, a to 27mil. €. Ostatné odvetvia dosahujú jednotlivo sumu tržieb pod 1mil. €.

OdvetvieTržby za rok 2020Počet firiem
Cestovný ruch a gastro4 683 203 €56
Stavebníctvo2 536 914 €132
Potravinárstvo2 160 205 €15
Doprava a logistika1 760 595 €38
Maloobchod1 675 921 €122
Vývoj a testovanie1 451 001 €9
Služby1 437 532 €79
Elektrotechnika1 382 487 €6
Zdravotníctvo1 332 282 €21
Veľkoobchod1 257 084 €186
Ostatné7 407 419 €583

Z vymazaných firiem ktoré sme analyzovali a ktoré podali účtovnú závierku za rok 2020, dosahovalo zisk 215 firiem vo výške 2,5 mil. € a stratu 1 032 firiem v celkovej výške necelých 2,2 mil. €, čo predstavuje kumulovaný zisk 348 tis. €.

Tabuľka zobrazuje desať odvetví zoradených podľa najväčšieho dosiahnutého zisku vymazaných firiem za rok 2020. Zároveň zobrazuje sumu straty, ktorú firmy v týchto odvetviach dosiahli a celkový kumulovaný zisk resp. stratu týchto odvetví.

OdvetvieZisk 2020Strata 2020Kumulovaný zisk/
strata 2020
Cestovný ruch a gastro847 142 €-578 650 €268 492 €
Zdravotníctvo314 798 €-6 444 €308 354 €
Stavebníctvo159 895 €-142 660 €17 235 €
Právo, poradenstvo a účtovníctvo129 744 €-53 205 €76 539 €
Informačné technológie129 332 €-39 622 €89 710 €
Veľkoobchod118 393 €-210 517 €-92 124 €
Financie113 951 €-2 413 €111 538 €
Média, vydavateľstvá a kultúra92 258 €-40 793 €51 465 €
Kovovýroba a hutníctvo92 212 €-40 564 €51 648 €
Nehnuteľnosti86 004 €-144 890 €-58 886 €
Ostatné453 414 €-928 849 €-475 435 €

Firmy s najväčšou stratou aj s najväčším ziskom sú z odvetvia Cestovný ruch a gastro, pričom zisk tvorili len 3 firmy z tohto odvetvia. V strate bolo 53 firiem z tohto odvetvia. Najväčší kumulovaný zisk dosahuje odvetvie Zdravotníctvo, v ktorom hospodárilo so ziskom 14 spoločností a so stratou 7 spoločností.

Najväčšiu kumulovanú stratu dosahuje odvetvie Vývoj a testovanie, a to takmer 240tis. €. Z tohto odvetvia boli len 2 firmy v zisku, vo výške 28tis. € a 7 firiem dosahovalo nulový zisk, resp. stratu v sume 265tis. €.

Vzhľadom na mnohé ohlasy firiem o neoprávnenom výmaze fungujúcich spoločnosti spustilo Ministerstvo spravodlivosti výzvu, vrámci ktorej ho takto postihnuté spoločnosti môžu kontaktovať. Ministerstvo deklaruje, že ich žiadosti bude individuálne prehodnocovať.

Počet zaniknutých firiem a živnostníkov po rokoch aj po jednotlivých mesiacoch môžete sledovať v našej denne aktualizovanej štatistike vzniknutých a zaniknutých firiem a živnostníkov: https://finstat.sk/analyzy/statistika-poctu-vzniknutych-a-zaniknutych-firiem

Miriama Pudišová
Miriama Pudišová Finančná manažérka
miriama.pudisova@finstat.sk