Analýzy Január 2022

Legislatívne zmeny výrazne narušili štatistiku vzniknutých a zaniknutých spoločností

Počet vzniknutých a zaniknutých podnikov v roku 2021 bol ovplyvnený dvoma výraznými faktormi, a to pandémiou COVID-19 a zrušením spoločností kvôli novelizácii legislatívy. 

Celkový počet vzniknutých podnikov sa nijak výraznejšie nelíšil od posledných 5 rokov. Naopak, počet zaniknutých podnikov bol výrazne vyšší. Kým v roku 2020 zaniklo 4 234 podnikov, tak v roku 2021 zaniklo 16 277 podnikov. 

V analýze berieme do úvahy 6 právnych foriem (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo, jednoduchá spoločnosť na akcie, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť).

Kľúčové zistenia: 

  • Pandémia nemala výrazný dopad na celkový počet vzniknutých a zaniknutých podnikov alebo na živnosti (keď neberieme do úvahy výmaz spoločností v ORSR).
  • Záujímavejším je vývoj v jednotlivých odvetviach či konkrétnych ekonomických činnostiach.
  • V prípade právnických osôb je na číslach vidieť dopad pandémie, napríklad na maloobchod či veľkoobchod, kde vznikalo menej spoločností ako v predchádzajúcich rokoch. Rovnako v týchto dvoch odvetviach zaniklo najviac spoločností v porovnaní s ostatnými odvetviami.
  • Podobný scenár je vidieť aj v prípade gastra a cestovného ruchu, kde potenciálni podnikatelia si radšej spoločnosti nezakladali. Naopak pozitívny dopad je vidieť v odvetví reklamy, kde vo vyššej miere vznikali reklamné agentúry, pravdepodobne ako dôsledok zvýšenej aktivity na internete či už bežných ľudí alebo podnikateľov. 
  • V prípade SZČO je vidieť skôr pokles vzniknutých živností v oblasti cestovného ruchu a gastra ako ich výrazne vyšší zánik. Negatívny vplyv pandémie je vidieť na ekonomickú činnosť „jedálne,“ kde výraznejšie narástol počet zánikov živností a naopak klesol počet vzniknutých živností. 
  • Zaujímavosťou v prípade živnostníkov je aj ekonomická činnosť „generálne čistenie budov,“ v ktorej sa v posledných dvoch pandemických rokoch výrazne zvýšil počet podnikateľov. Podobný vývoj je vidieť aj v prípade činnosti „ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov.“

Dôvodom výrazného nárastu zaniknutých spoločností boli legislatívne zmeny. Cieľom Ministerstva spravodlivosti bolo vyčistenie Obchodného registra od právnických a fyzických osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v Obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. 

Jednou z dlhodobých povinností, ktoré si niektoré spoločnosti neplnili, bolo prevedenie menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro. Aj na základe tohto sa ministerstvo rozhodovalo, ktoré spoločnosti z Obchodného registra vymaže. Ministerstvo spravodlivosti od marca 2021 uviedlo spoločnosti určené na výmaz v Obchodnom vestníku.

Napriek tomu, po výmaze 12-tisíc spoločností v novembri minulého roka sa majitelia niektorých spoločností ozvali, že im boli zrušené aktívne spoločnosti. Ministerstvo ďalšou novelizáciou umožní týmto spoločnostiam sa opäť do Obchodného registra zapísať.

Zániku spoločností z hľadiska novelizácie zo strany Ministerstva spravodlivosti sme sa venovali v tomto článku.

Aby sme boli v analýze dát konzistentní, tak sme museli v každom roku vylúčiť mesiac november, keďže práve sú v roku 2021 kvôli výmazu spoločností dáta za november skreslené. Z toho dôvodu ďalej v analýze budeme porovnávať jednotlivé roky a odvetvia, avšak bez započítania mesiaca november, a to aj pri vznikoch a aj zánikoch firiem.

Najviac podnikov vzniklo v odvetví služieb 

Najviac podnikov vzniklo v roku 2021 v odvetví služieb (3 680), stavebníctva (2 306) a v odvetví práva, poradenstva a účtovníctva (1 849).

Z pohľadu konkrétnych ekonomických činností (NACE kódov) v rámci služieb ich vzniklo najviac v ostatných pomocných obchodných činnostiach (1 499) a v kombinovaných administratívno-kancelárskych činnostiach (1 387). V rámci stavebníctva to bola najmä činnosť v spojení s výstavbou obytných a neobytných budov (1154) a zemných prác (328). 

Zaujímavosťou v oboch prípadoch je vysoký nárast vzniknutých podnikov v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi. 

V prípade nárastu vzniknutých podnikov v odvetví práva, poradenstva a účtovníctva to bol najmä vznik podnikov v poradenských službách v oblasti podnikania (1 280) a v účtovníckych a audítorskych činnostiach, vedenia účtovných kníh a daňového poradenstva (484).

OdvetviePočet vzniknutých podnikov
Služby3 680
Stavebníctvo2 306
Právo, poradenstvo a účtovníctvo1 849
Nehnuteľnosti1 203
Informačné technológie1 071
Cestovný ruch a gastro911
Reklama760
Doprava a logistika679
Kovovýroba a hutníctvo440
Maloobchod403
Odvetvia s najväčším počtom vzniknutých podnikov (2021)

Zaujiímavosťou v spojení s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 je porovnanie niektorých odvetví s predchádzajúcimi rokmi. Napríklad, kým v minulých rokoch vznikalo približne 1 400 podnikov v odvetví maloobchodu, tak v roku 2021 vzniklo len 403 podnikov. Podobný vývoj je vidieť aj v odvetví veľkoobchodu, v ktorom napríklad v roku 2019 vzniklo 679 spoločností a o rok neskôr 576 spoločností. Avšak v roku 2021 vzniklo len 78 spoločností.

Pokles je vidieť aj v odvetví cestovného ruchu a gastra. Kým od roku 2014 do roku 2019 rástol počet vznikajúcich podnikov z 799 na 1 462, tak v posledných dvoch rokoch klesá. V roku 2020 vzniklo v tomto segmente 1 217 podnikov a v minulom roku len 911. Výrazný pokles vzniknutých podnikov je vidieť aj v odvetví sprostredkovania, a to z 695 vzniknutých podnikov v roku 2020 na 243 podnikov v minulom roku. 

Naopak, prekvapením je rast vzniknutých podnikov v oblasti služieb. Kým v roku 2020 vzniklo v odvetví 2 191 podnikov, tak v roku 2021 to bolo 3 680 podnikov. Podobným príkladom je aj odvetvie reklamy. V roku 2020 vzniklo v tejto oblasti 490 podnikov, o rok neskôr vzniklo 760 podnikov. Vyšší vznik podnikov v reklamnom odvetví môže byť spôsobený vyšším dopytom po online reklame, keďže počas pandémie ľudia vo väčšej miere trávili čas na internete. 

SK Nace (ekonomické činnosti)Počet vzniknutých podnikov
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. 1 499
Kombinované administratívno-kancelárske činnosti 1 387
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 1 280
Výstavba obytných a neobytných budov i. n. 1 154
Reklamné agentúry 674
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 609
Realitné kancelárie 525
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov 506
Poradenstvo týkajúce sa počítačov 489
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo 484
Ekonomické činnosti s najväčším počtom vzniknutých podnikov (2021)

Keď sa pozrieme na vývoj v porovnaní s rokom 2020, tak najväčší relatívny nárast počtu vzniknutých podnikov zaznamenalo odvetvie služieb. Oproti roku 2021 tu vzniklo o 68% viac podnikov ako v roku 2020. Z pohľadu konkrétnych činností (NACE kódov) ich vzniklo najviac v ostatných pomocných obchodných činnostiach (1 499) a v kombinovaných administratívno-kancelárskych činnostiach (1 387).

Nasledovalo odvetvie školstva, kde počet vzniknutých podnikov narástol o 65,5% (374) oproti roku 2020 (226). Za rastom týchto podnikov stojí najmä rast počtu podnikateľov v ekonomickej činnosti ostatné vzdelávanie a iné (352). 

Tretím v poradí je odvetvie chémie a plastov, kde počet vzniknutých podnikov sa zvýšil oproti roku 2020 o 58,8%. V tomto prípade bol ale relatívny rast spsobený nízkym počtom vznikajúcich podnikov. V roku 2021, tak vzniklo 81 podnikov v tomto odvetví. 

Z hľadiska absolútnych čísel najväčší rast vzniknutých podnikov oproti predchádzajúcemu roku bol už v spomínanom odvetví služieb. Avšak druhým sektorom s najväčším rastom oproti roku 2020 bol sektor reklamy, kde vzniklo oproti roku 2020 o 270 podnikov viac. Tretím v poradí bolo právo, poradenstvo a účtovníctvo, kde vzniklo o 228 podnikov viac ako v predchádzajúcom roku.

Najviac podnikov zaniklo v otvetví veľkoobchodu a maloobchodu

Celkovo najviac podnikov zaniklo v odvetví veľkoobchodu (539), maloobchodu (402) a v odvetví práva, poradenstva a účtovníctva (380). 

OdvetviePočet zaniknutých podnikov
Veľkoobchod539
Maloobchod402
Právo, poradenstvo a účtovníctvo380
Stavebníctvo360
Služby308
Nehnuteľnosti285
Sprostredkovanie250
Cestovný ruch a gastro210
Doprava a logistika209
Informačné technológie165
Odvetvia s najvyšším počtom zaniknutých podnikov (2021)

V rámci veľkoobchodu bol najvyšší zánik podnikov v nešpecializovaných veľkoobchodoch (336). V prípade maloobchodu sú to zániky najmä v ekonomických činnostiach ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach (112) a ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov (107). V odvetví práva, poradenstva a účtovníctva zanikali najviac spoločnosti v poradenských službách v oblasti podnikania a riadenia (300). 

Celkovo najviac zaniknutých podnikov bolo v spomínanej činnosti nešpecializovaný veľkoobchod a v poradenských službách v oblasti podnikania a riadenia, okrem toho aj v ostatných pomocných obchodných činnostiach (162).

SK Nace (ekonomické činnosti)
Počet zaniknutých podnikov
Nešpecializovaný veľkoobchod 336
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia 300
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. 162
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom 150
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 148
Nákladná cestná doprava 131
Výstavba obytných a neobytných budov i. n. 114
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 112
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov 107
Reklamné agentúry 84
Ekonomické činnosti s najvyšším počtom zaniknutých podnikov (2021)

V rámci relatívneho porovnania s rokom 2020 najviac vzrástol počet zánikov v odvetví výroba-ostatné, kde počet zaniknutých podnikov oproti roku 2020 narástol o 112,5% a zaniklo 17 podnikov. Druhým v poradí bolo odvetvie spracovania odpadov (nárast o 85,7%) a odvetvie telekomunikácií (nárast o 57,1%). 

V prípade zaniknutých podnikov je lepšie sa pozrieť na absolútne čísla. Z tohto pohľadu najväčší medziročný nárast zanikutých podnikov bol v odvetviach ako informačné technológie, nehnuteľnosti a veľkoobchod. Vo všetkých troch prípadoch zaniklo o 39 spoločností viac ako v predchádzajúcom roku. Ďalším v poradí bola doprava a logistika (28) a odvetvie financií (25). 

V minulom roku bol založený rekordný počet nových živností

Celkovo vzniklo viac ako 54-tisíc živností v roku 2021, čo je doterajší rekord. Naopak zaniklo približne 47-tisíc živností, čo je od roku 2013, kedy zaniklo necelých 49-tisíc živností, najvyšší počet. Zaujímavosťou je, že z pohľadu jednotlivých mesiacov najviac živností zaniklo v októbri, a to až 7,5-tisíca, čo je od roku 2000 najvyššia mesačná hodnota.

Najviac živností vzniklo v odvetví stavebníctva, a to výrazne viac ako v predchádzajúcich rokoch. Kým v roku 2020 vzniklo v stavebníctve 11 580 živností, tak v roku 2021 to bolo 16 016 živností. Druhým v poradí boli služby, kde bol rok 2021 rovnako rekordným. Vzniklo celkovo 7 541 živností, pričom v roku 2020 vzniklo 5 733 živností. Tretím v poradí bolo odvetvie dopravy a logistiky, v ktorom vzniklo o 912 živností viac ako v roku 2020, a to 3 898 živností. 

OdvetviePočet
Stavebníctvo16 098
Služby7 571
Maloobchod3 971
Kovovýroba a hutníctvo3 722
Financie3 663
Doprava a logistika3 075
Vývoj a testovanie2 882
Cestovný ruch a gastro1 790
Sprostredkovanie1 698
Poľnohospodárstvo a lesníctvo1 515
Odvetvia, v ktorých vzniklo najviac živností v roku 2021

Najviac zaniknutých živnostníkov pôsobilo v stavebníctve, a to 12 138, pričom ich počet sa medziročne zvýšil o 2 686. Druhým v poradí boli služby, kde zaniklo 4 460 živností, čo je o 1 038 viac ako rok predtým. Tretím v poradí je maloobchod, v ktorom zaniklo 4 102 živností a aj tu sa počet zvýšil, a to o 676 živnosti v porovnaní s rokom 2020.

OdvetviePočet
Stavebníctvo12 129
Služby4 470
Maloobchod4 269
Kovovýroba a hutníctvo3 409
Financie3 403
Doprava a logistika2 981
Vývoj a testovanie2 180
Cestovný ruch a gastro2 149
Sprostredkovanie2 019
Poľnohospodárstvo a lesníctvo1 847
Odvetvia, v ktorých zaniklo najviac živností v roku 2021

Pandémia COVID-19 výrazne nevplývala na počet zánikov napríklad v cestovnom ruchu a gastre. Počet zánikov živností je okolo 2 000, čo je aj úroveň z minulých rokov. Zaujímavejší je skôr vznik nových živností v sektore. Kým v roku 2020 vzniklo v cestovnom ruchu a gastre 2 388 živností, tak v roku 2021 to bolo 1 665 živností.

Podrobnejší pohľad na jednotlivé činnosti nám ukáže, že výraznejší rast zánikov bol najmä v podnikaní s jedálňami. Kým v roku 2020 tu zaniklo 325 živností, tak v roku 2021 už 624 ďalších živností. A naopak, kým v roku 2020 vzniklo 530 živností v tejto oblasti, tak v roku 2021 len 309. 

V prípade služieb je zaujímavý vývoj v sektore „generálneho čistenia budov.“ Kým v roku 2020 tu vzniklo 1 283 živností, tak v roku 2021 vzniklo o 1 231 viac. Na strane druhej, v tejto oblasti zaniklo 1 022 živností, čo je o 516 viac ako v roku 2020. Dôvodom rastu živností v tejto oblasti bola pravdepodobne reakcia na Covid-19 a zvýšenú dezinfekciu budov. 

Rovnako je vidieť reakciu podnikateľov na pandémiu aj v prípade maloobchodu, a to konkrétne ostatného maloobchodu, mimo predajní, stánkov a trhov. Od roku 2018 počet vzniknutých obchodov v tejto oblasti rastie. Kým v roku 2018 vzniklo 1001 živností v tejto ekonomickej činnosti, tak v roku 2021 to bolo 2 035 živností.

Martin Lindák
Martin Lindák Finančný analytik
martin.lindak@finstat.sk